Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proportionalității este anexă la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Protocolul nr. 2).

Protocolul stabilește condițiile de aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană și instituie un sistem de control al aplicării respectivelor principii.

Respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității

Potrivit protocolului fiecare instituție asigură în permanență respectarea principiilor subsidiarității și proportionalității definite la articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Proiectele de acte legislative înseamnă propunerile Comisiei, inițiativele unui grup de state membre, inițiativele Parlamentului European, cererile Curții de Justiție, recomandările Băncii Centrale Europene, cererile Băncii Europene de Investiții privind adoptarea unui act legislativ.

Proiectele de acte legislative se motivează în raport cu principiile subsidiarității și proporționalității. Orice proiect de act legislativ ar trebui să cuprindă o fișă detaliată care să permită evaluarea conformității cu cele două principii. Motivele care conduc la concluzia că un obiectiv al Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii se bazează pe indicatori calitativi și, ori de câte ori este posibil, pe indicatori cantitativi. Proiectele de acte legislative au în vedere necesitatea de a proceda astfel încât orice obligație, financiară sau administrativă, care revine Uniunii, guvernelor naționale, autorităților regionale sau locale, operatorilor economici și cetățenilor să fie cât mai redusă posibil și proporțională cu obiectivul urmărit.

Proiectele de acte legislative se transmit parlamentelor naționale care, acționând conform procedurii prevăzute de protocol, pot emite un aviz motivat în care se expun motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe cu privire la acțiunile formulate de un stat membru sau transmise de acesta în conformitate cu dreptul său intern în numele parlamentului său național sau al unei camere a acestuia, referitoare la încălcarea principiului subsidiarității de către un act legislativ.

În fiecare an, Comisia prezintă Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului și parlamentelor naționale un raport privind aplicarea articolului 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană. Raportul se transmite, de asemenea, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor.