Acțiunea externă a Uniunii Europene

Tratatele, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona acordă spațiu larg acțiunii externe a Uniunii Europe.

În acest sens sunt dispozițiile Titlului V (articolele 21-46) din Tratatul privind Uniunea Europeană și ale Părții a cincea (articolele 205-222) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Principiile

Acțiunea externă a Uniunii are la bază următoarele principii:

 • democrația
 • statul de drept
 • universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 • respectarea demnității umane
 • principiile egalității și solidarității
 • respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.

Obiectivele

Prin politicile și acțiunile sale în domeniul relațiilor internaționale, Uniunea urmărește:

 • apărarea valorilor, a intereselor fundamentale, a securității, a independenței și integrității sale
 • consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a principiilor dreptului internațional
 • menținerii păcii, prevenirii conflictelor și consolidării securității internaționale, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și cu principiile Actului final de la Helsinki și cu obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele privind frontierele externe
 • promovării dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia
 • încurajării integrarii tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional
 • participării la elaborarea unor măsuri internaționale pentru conservarea și îmbunătățirea calității mediului și gestionarea durabilă a resurselor naturale mondiale, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile
 • acordării de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om
 • promovării unui sistem internațional bazat pe o cooperare multilaterală mai puternică și pe o bună guvernare globală.

Uniunea, prin Consiliu și Comisie asistate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri exerne și politica de securitate asigură coerența între diferitele domenii ale acțiunii sale externe, precum și între acestea și celelalte politici ale sale.

Politica externă și de securitate comună

Competența Uniunii în materie de politică externă și de securitate comună include toate domeniile politicii externe și toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea treptată a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună.

Politica externă și de securitate comună face obiectul aplicării unor norme și proceduri speciale.

Statele membre sprijina activ si fara rezerve politica externa si de securitate comuna a Uniunii.

Uniunea desfășoară politica externă și de securitate comună prin definirea orientărilor generale, prin adoptarea deciziilor care definesc acțiunile, pozițiile și modalitățile de punere în aplicare a deciziilor, prin consolidarea cooperării sistematice dintre statele membre privind orientarea politicii acestora.

Consiliul European

Consiliul European identifică interesele strategice ale Uniunii, stabilește obiectivele, definește orientările generale ale politicii externe și de securitate comune și adoptă deciziile necesare.

Consiliul

Consiliul elaborează politica externă și de securitate comună, adoptă deciziile necesare pentru definirea și punerea în aplicare a acesteia, pe baza orientărilor generale și a liniilor strategice definite de Consiliul European.

Consiliul și Înaltul Reprezentant al Uniunii asigură unitatea, coerența și eficiența acțiunii Uniunii.

Politica externă și de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant al Uniunii și de statele membre.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri exerne și politica de securitate

Înaltul reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe, contribuie prin propuneri la elaborarea politicii externe și de securitate comune, asigură punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul European și de Consiliu.

Înaltul Reprezentant reprezintă Uniunea în chestiunile referitoare la politica externă și de securitate comună. Acesta desfășoară, în numele Uniunii, dialogul politic cu terții și exprimă poziția Uniunii în cadrul organizațiilor internaționale și al conferințelor internaționale.

Serviciul european pentru actiunea externă

În exercitarea mandatului său, Înaltul Reprezentant al Uniunii este susținut de un serviciu european pentru acțiunea externă care lucrează în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre.

Acest serviciu este format din funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului și ale Comisiei și din personalul detașat al serviciilor diplomatice naționale.

Politica de securitate și apărare comună

Politica de securitate și apărare comună face parte integrantă din politica externă și de securitate comună.

Aceasta asigură Uniunii o capacitate operatională bazată pe mijloace civile și militare.

Uniunea poate recurge la aceste mijloace în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru menținerea păcii, prevenirea conflictelor și întărirea securității internaționale.

Definirea treptată a unei politici de apărare comună a Uniunii face parte din politica de securitate și apărare comună.

Politica Uniunii nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și de apărare a anumitor state membre, respectă obligațiile care decurg din Tratatul Atlanticului de Nord pentru anumite state membre care consideră că apărarea lor comună se realizează în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și este compatibilă cu politica comună de securitate și de apărare stabilită în cadrul acesteia.

Statele membre se angajează să își îmbunătățească treptat capacitățile militare.

Sub autoritatea Consiliului funcționează Agenția Europeană de Apărare.