Competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Cadrul european de referință

În anul 2006, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat Recomandarea privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Cadrul european de referință adoptat prin acest act a reprezentat un document de referință esențial pentru dezvoltarea educației, formării și învățării bazate pe competențe.

În economia bazată pe cunoaștere, memorarea de date concrete și proceduri este esențială, însă nu și suficientă pentru înregistrarea de progrese și succese. Aptitudinile, cum ar fi soluționarea problemelor, gândirea critică, capacitatea de a coopera, creativitatea, gândirea computațională sau autoreglarea, sunt mai esențiale decât oricând în contextul societății noastre aflate în schimbare rapidă. Acestea sunt instrumentele prin care cele învățate sunt puse în practică în timp real pentru a genera noi idei, noi teorii, noi produse și noi cunoștințe. –Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, (7).

Noua agendă pentru competențe în Europa adoptată în anul 2016 a prevăzut revizuirea și actualizarea Cadrului european de referință pentru competențele cheie adoptat în anul 2006.

Rezultatele revizuirii sunt cuprinse în Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Ce sunt competențele-cheie?

Competențele sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

Cunoștințele

Cunoștințele sunt formate din fapte și cifre, concepte, idei și teorii deja stabilite și care sprijină înțelegerea într-un anumit domeniu sau subiect.

Aptitudinile

Aptitudinile sunt definite ca abilitatea și capacitatea de a desfășura procese și de a utiliza cunoștințele existente pentru obținerea de rezultate.

Atitudinile

Atitudinile descriu dispoziția și mentalitatea de a acționa sau de a reacționa la idei, persoane sau situații.

Potrivit recomandării adoptate de Consiliu, de competențele-cheie au nevoie toți cetățenii pentru dezvoltarea personală, precum și pentru ocuparea unui loc de muncă.

Aceste competențe se dezvoltă pe tot parcursul vieții, din copilărie și pe toată perioada vieții adulte.

Dezvoltarea acestor competențe se face în diferite contexte de învățare, definite de către Comisia Europeană astfel:

 • învățărea formală: învățarea tradițională furnizată de o instituție de educație sau de formare, structurată în termeni de obiective de învățare, durată a învățării sau sprijinului pentru învățare și care se finalizează cu certificare. Învățarea formală este, din perspectiva cursantului, intenționată.
 • învățarea informală: învățarea rezultată din activități cotidiene în domeniile profesional, familial sau de agrement. Nu este organizat sau structurat în termeni de obiective de învățare, timp de învățare sau sprijin pentru învățare; poate fi neintenționat din punctul de vedere al cursantului; exemple de rezultate ale învățării dobândite prin învățarea informală: abilități dobândite prin experiențe culturale și profesionale, abilități de gestionare a proiectelor, abilități TIC dobândite la locul de muncă, limbi învățate, abilități interculturale dobândite în timpul unui sejur în altă țară, abilități TIC dobândite în afara muncii, abilități dobândite prin voluntariat, activități culturale, sport, muncă pentru tineri și activități la domiciliu, cum ar fi îngrijirea copiilor, de exemplu.
 • învățarea non-formală: învățarea organizată prin activități planificate (în ceea ce privește obiectivele de învățare, durata învățării), în care există un fel de ajutor pentru învățare (relații elev-profesor, de exemplu); poate implica utilizarea unor programe pentru dezvoltarea de abilități profesionale, alfabetizare a adulților și educație de bază pentru cei care au abandaonat școala devreme; printre cele mai frecvente cazuri de învățare non-formală sunt formarea/instruirea în cadrul companiei (prin care companiile își actualizează și îmbunătățesc abilitățile lucrătorilor lor, în special în domeniul TIC), învățarea online structurată (prin utilizarea de resurse educaționale disponbile în mod liber, de exemplu) și cursuri organizate de organizațiile societății civile pentru membrii lor, grupul lor țintă sau publicul larg.

Cele opt competențe-cheie

Noul cadru de referință definește opt competențe-cheie.

1. Competențe de alfabetizare

Alfabetizarea este capacitatea de a identifica, înțelege, exprima, crea și interpreta concepte, sentimente, fapte și opinii, atât verbal, cât și în scris, folosind materiale vizuale, auditive/audio și digitale în diferite discipline și în diferite contexte. Ea implică capacitatea de a comunica și de a stabili conexiuni cu alte persoane, în mod eficient, adecvat și creativ.

Detalii

2. Competențe multilingvistice

Această competență definește capacitatea de a utiliza diferite limbi în mod corespunzător și eficient pentru comunicare.

Această competență are elemente comune cu competența de alfabetizare: se bazează pe capacitatea de a înțelege și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât oral, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere).

3. Competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii

Competențele în știință, tehnologie și inginerie implică înțelegerea schimbărilor cauzate de activitatea umană și a responsabilității fiecărui cetățean.

Competențele în știință

Competențele în știință se referă la capacitatea și la disponibilitatea de a explica fenomenele naturale utilizând cunoștințele și metodologia aflate în uz, inclusiv observarea și experimentarea, pentru a identifica întrebări și pentru a trage concluzii bazate pe dovezi.

Competențele în tehnologie și inginerie

Competențele în domeniul tehnologiei și ingineriei se referă la aplicarea cunoștințelor și metodologiilor științifice pentru satisfacerea dorințelor și nevoilor cetățenilor.

Competențele în matematică

Competențele în domeniul matematicii sunt definite drept capacitatea de a dezvolta și de a folosi gândirea și raționamentul matematic pentru a rezolva o serie de probleme în situații de zi cu zi.

4. Competențele digitale

Competențele digitale implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale, precum și utilizarea acestora pentru învățare, la locul de muncă, și pentru participarea în societate.

5. Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți

Competențele personale, sociale și de a învăța să înveți se referă la capacitatea de a reflecta asupra propriei persoane, gestionarea eficace a timpului și a informației, munca în echipă în mod constructiv, păstrarea rezilienței și gestionarea propriului proces de învățare și a carierei.

6. Competențele cetățenești

Competențele cetățenești reprezintă capacitatea de a acționa în calitate de cetățeni responsabili și de a participa pe deplin la viața civică și socială, pe baza înțelegerii conceptelor și structurilor sociale, economice, juridice și politice, precum și a evoluțiilor și a durabilității la nivel mondial.

7. Competențe antreprenoriale

Competențele antreprenoriale se referă la capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a ideilor și de a le transforma în valori pentru ceilalți.

8. Competențe de sensibilizare și expresie culturală

Competențele de sensibilizare și expresie culturală implică înțelegerea și respectul față de modul în care ideile și înțelesurile sunt formulate și comunicate în mod creativ în diferite culturi și printr-o serie de arte și alte forme culturale.

Procedura de selecție EPSO

Anunțul de concurs

Fiecare selecție începe cu publicarea Anunțului de concurs în Jurnalul Oficial al UE și pe site-ul web al EPSO. Acest document cu valoare juridică specifică posturile căutate, criteriile de eligibilitate, câți candidați vor fi selectați și modul în care se va fi desfășura competiția.

Fiecare concurs are un comisie responsabilă pentru evaluarea candidaților în fiecare etapă a procesului de selecție.

Competențele generale ale candidaților

Instituțiile UE au identificat următoarele competențe, cerute candidaților care aplică la diferite posturi în aceste instituții:

 • Analizarea și rezolvarea problemelor
  • Identificarea aspectelor importante în cadrul problemelor complexe și elaborarea de soluții creative și realizabile.
 • Comunicare
  • Comunicare clară și precisă, atât oral, cât și în scris.
 • Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate
  • Asumarea propriei responsabilități și luarea inițiativei pentru realizarea unei activități de înaltă calitate în conformitate cu procedurile stabilite.
 • Învățare și dezvoltare
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor personale, precum și a cunoștințelor privind organizația și mediul de lucru.
 • Stabilirea priorităților și organizare
  • Acordarea priorității celor mai importante sarcini, mod de lucru flexibil și organizarea eficace a volumului de muncă.
 • Rezistență
  • Menținerea eficacității în condițiile unui volum mare de lucru, gestionarea în mod pozitiv a frustrărilor organizaționale și adaptarea la un mediu de lucru în schimbare.
 • Lucrul în echipă
  • Desfășurarea activității în cooperare cu ceilalți în cadrul echipelor și în afara organizației, precum și respectarea diferențelor dintre persoane.
 • Conducere (numai pentru gradele de administrator)
  • Gestionarea, dezvoltarea și motivarea persoanelor pentru a obține rezultate.

Candidaților le sunt evaluate aceste competențe pe durata procedurilor de selecție.

Cum sunt evaluați candidații?

Testare pe calculator ( Computer-Based Tests / CBT)
Prima etapă implică, de regulă, cel puțin trei teste cu variante multiple de răspuns: raționament verbal, numeric și abstract. Există, de asemenea, teste de competențe profesionale și teste de analiză situațională pentru anumite profiluri.

Centrul de evaluare
La Centrul de evaluare competențele generale sunt testate pe baza unui cadru de competențe. Fiecare competență va fi evaluată de două ori. În unele cazuri, competențele legate de anumite poziții vor fi evaluate prin exerciții specifice.

Evaluarea va fi efectuată în a doua limbă a candidatului, cu excepția profilurilor care necesită abilități lingvistice specifice.

Lista de rezervă

După ce au trecut cu succes de etapa Centrul de evaluare, candidații sunt incluși într-o bază de date (Lista de rezervă). Diferitele instituții ale UE pot căuta această bază de date în funcție de nevoile lor de recrutare și pot invita candidații de succes la interviuri de angajare.

Computer-Based Tests / CBT

Testarea pe calculator

Pentru majoritatea profilurilor, prima fază a procesului de selecție EPSO constă în testarea prin întrebări cu variante multiple de răspuns a raționamentului verbal, numeric și abstract al candidatului.

Testarea se desfășoară pe calculator, în centre de testare agreate, de regulă în statele membre ale UE, în limba maternă a candidatului.

De ce folosește EPSO CBT?

Testarea pe calculator permite EPSO să se ocupe în mod eficient de câteva zeci de mii de candidați în mai multe locații într-un timp foarte scurt (aproximativ patru săptămâni pentru 30.000 de candidați). Nu toți candidații trebuie să fie testați la aceeași dată, oră și în același loc, ci într-un interval orar și în mai multe locații.

Această abordare permite rularea și procesarea testelor de preselecție pentru mai multe concursuri simultan.

Candidații care obțin cele mai bune rezultate la testare sunt invitați în etapa următoare.

De ce utilizează EPSO testele de raționament cognitiv?

În peste 100 de ani de cercetare psihologică, „raționamentul” a fost confirmat ca un element cheie al inteligenței umane.

Principalul obiectiv al testelor de abilități cognitive utilizate de EPSO este măsurarea abilităților fundamentale de raționament ale viitoriilor funcționari ai UE. Pentru selecția acestora, una dintre cele mai bune soluții din punct de vedere științific este evaluarea raționamentului cognitiv în diferite contexte: verbal, numeric și abstract.

Pe baza unor studii științifice, aceste teste au cea mai mare valoare predictivă a performanței viitoare în muncă, în comparație cu testele bazate pe cunoștințe.

Talent screener

În cazul concursurilor pentru specialiști, prima etapă constă în evaluarea răspunsurilor la întrebările din Talent screener. Candidații care îndeplinesc cel mai bine cerințele cu privire la abilități, profil și criterii prevăzute în Anunțul de concurs sunt invitați la Centrul de evaluare. În aceste centre se va face testarea raționamentului verbal, numeric și abstract al candidatului, cât și testarea altor competențe generale.

Concursul general EPSO

Ce este un concurs general EPSO?

În scopul selectării de personal pentru posturi permanente în instituțiile Uniunii Europene, EPSO (Oficiul European pentru Selecția Personalului) organizează concursuri în cadrul cărora derulează proceduri specifice.

Concursurile generale sunt deschise tuturor celor care îndeplinesc cerințele formale.

Un concurs include teste și exerciții de evaluare concepute pentru a evalua competențele profesionale și anumite competențe generale ale candidaților prin proceduri de selecție corecte și transparente.

Având în vedere atractivitatea posturilor, aceste concursuri atrag un număr foarte mare de candidați.

Concursurile generale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene printr-un Anunț de concurs (Notice of competition) și pe site-ul EPSO. Anunțul de concurs oferă detalii complete despre profilul postului, numărul de locuri prevăzute pentru lista de rezerve, criteriile de eligibilitate și procedura de selecție. Formatul concursurilor variază în funcție de profilul postului.

Categoriile de posturi în instituțiile UE

Concursurile generale EPSO se organizează pentru următoarele categorii de posturi: