Banca Centrală Europeană

Dispoziții privind Banca Centrală Europeană și funcționarea acesteia conține Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 282-284).

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC)

Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC).

SEBC este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. Obiectivul principal al SEBC îl reprezintă menținerea stabilității prețurilor.

Banca Centrală Europeanăși băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii.

Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană (BCE) are personalitate juridică.

BCE este singura abilitată să autorizeze emisiunea de monedă euro.

BCE este independentă în exercitarea competențelor și în administrarea finanțelor sale. Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și guvernele statelor membre, respectă această independență.

În domeniile în care are atribuții, BCE este consultată asupra oricărui proiect de act al Uniunii, precum și asupra oricărui proiect de reglementare la nivel național și poate emite avize.

Statele membre a căror monedă nu este euro, precum și băncile lor centrale, își păstrează competențele în domeniul monetar.

Consiliul guvernatorilor BCE

Consiliul guvernatorilor BCE este constituit din membrii Comitetului executiv al BCE și din guvernatorii băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Comitetul executiv al BCE

Comitetul executiv este constituit din președinte, un vicepreședinte și alți patru membri.

Președintele, vicepreședintele și ceilalți membri ai Comitetului executiv sunt numiți de Consiliul European, care hotărăște cu majoritate calificată, la recomandarea Consiliului și după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor BCE, dintre persoane a căror autoritate și experiență profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.

Mandatul acestora este de opt (8) ani și nu poate fi reînnoit.

Doar resortisanții statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv.

BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, precum și Consiliului European un raport anual privind activitatea SEBC și politica monetară din anul precedent și din anul în curs. Președintele BCE prezintă acest raport Consiliului și Parlamentului European, care poate organiza o dezbatere generală pe acest temei.

Informații suplimentare puteți obține accesând pagina oficială a BCE.