Arhivele categoriei: Fonduri UE

Bugetul Uniunii Europene

Bugetul UE este orientat în special către domenii în care finanțarea europeană poate aduce schimbări reale.

El finanțează ceea ce nu ar finanța bugetele naționale sau ceea ce ar fi mai costisitor pentru acestea. Multe dintre realizările UE nu ar fi fost posibile fără un buget comun.

Existența unui buget european ne permite să abordăm provocările comune într‑un mod eficient, ceea ce nu ar fi posibil dacă cele 28 de state membre ar acționa pe cont propriu.

Aproximativ 94 % din bugetul UE se alocă proiectelor derulate în statele membre și în afara acestora.

În raport cu responsabilitățile care îi revin, bugetul de care dispune UE este relativ mic. Acesta reprezintă aproximativ 1% din venitul național brut (VNB) al UE, în timp ce bugetele naționale ale statelor membre reprezintă aproximativ 44 %.

Bugetul UE versus bugetele naționale

Bugetul UE este, în primul rând, un buget de investiții. El reunește resursele statelor membre și creează economii de scară.

Finanțează acțiunile pe care statele membre le pot susține mai eficient lucrând împreună (în domeniul energiei, transportului, tehnologiilor informației și comunicațiilor, schimbărilor climatice și cercetării).

Bugetul UE finanțează și proiecte de investiții care altfel nu ar putea fi realizate. În unele țări, este practic singura sursă de investiții în infrastructură.

Bugetul UE poate fi folosit și pentru a garanta împrumuturi către statele membre care se confruntă cu dificultăți economice.

Spre deosebire de bugetele naționale, bugetul european nu finanțează cheltuielile din domeniul apărării sau protecția socială. De asemenea, nu susține funcționarea școlilor sau activitățile poliției, așa cum fac bugetele naționale.

Gestionarea bugetului UE

Bugetul UE trebuie să fie întotdeauna în echilibru, de aceea nu înregistrează niciodată niciun deficit, nu acumulează datorii, iar cheltuielile nu depășesc încasările.

Bugetul anual trebuie să se conformeze și unui plan bugetar pe termen lung (cadrul financiar multianual).

Cadrul financiar multianual (CFM)

Principalele priorități politice, deci și bugetare, ale bugetului UE sunt planificate pe cel puțin 5 ani (de regulă 7 ani).

Cadrul financiar multianual:

• stabilește limite anuale maxime pentru cheltuielile UE (așa‑numitele plafoane);

• este organizat în mai multe domenii politice (numite capitole).

Pentru fiecare domeniu bugetar (capitol de cheltuieli), finanțarea este oferită în special prin diverse programe (cum ar fi Erasmus+, în domeniul educației sau LIFE, în domeniul protecției mediului) sau fonduri (de exemplu, fondul de coeziune, destinat regiunilor mai sărace din statele membre).

CFM transpune prioritățile politice stabilite de UE și de statele membre în termeni financiari și juridici.

CFM nu se confundă cu bugetul UE.

Este un instrument de planificare și o garanție a predictibilității cheltuielilor UE. Fiecare buget anual este adoptat în limitele acestui cadru și se situează, de obicei, sub plafoanele de cheltuieli prevăzute în CFM, păstrând o anumită marjă pentru a face față unor nevoi neprevăzute. Plafoanele CFM pot fi comparate cu limitele unui card de credit pe o perioadă de un an.

Sursa: Să înțelegem politicile Uniunii Europene: Buget, Comisia Europeană, Direcția Generală Comunicare Publicații, Bruxelles, 2014

 

 

 

Erasmus+: sport

Sportul este o componentă a programului Erasmus+.

Obiectivele specifice

Planul de acțiune al Uniunii pentru sport se axează în principal pe sportul de masă și are următoarele obiective specifice:

1.

contracararea amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, meciurile aranjate și violența, precum și toate formele de intoleranță și discriminare;

2.

promovarea și susținerea bunei guvernanțe în domeniul sportului, precum și a carierelor duble ale sportivilor;

3.

promovarea activităților de voluntariat în sport, precum și a incluziunii sociale, a oportunităților egale și a conștientizării importanței activității fizice pentru întărirea sănătății, prin creșterea participării și un acces egal la activități sportive pentru toți.

Activitățile

Obiectivele cooperării se urmăresc prin activitățile transnaționale menționate mai jos, axate în special pe sportul de masă:

1.

sprijin pentru parteneriatele de colaborare;

2.

sprijin pentru evenimente sportive europene nonprofit la care participă mai multe țări din program și care contribuie la realizarea obiectivelor specifice;

3.

sprijin pentru consolidarea bazei de informații faptice în vederea elaborării politicilor;

4.

dialog cu părți interesate relevante din Europa.

Informații detaliate asupra Programului, inclusiv asupra cererilor de propuneri de proiecte sunt disponibile pa pagina web a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

 

Erasmus+: tineret

”Tineret” este o componentă importantă a programului Erasmus+.

Obiective specifice

În domeniul tineretului, programul Erasmus+ vizează următoarele obiective specifice:

1.

să îmbunătățească nivelul competențelor și aptitudinilor-cheie ale tinerilor, inclusiv ale celor care beneficiază de mai puține oportunități, precum și să promoveze participarea acestora la viața democratică din Europa și pe piața forței de muncă, cetățenia activă, dialogul intercultural, incluziunea socială și solidaritatea;

2.

să favorizeze îmbunătățiri calitative în activitățile de tineret;

3.

să completeze reforma politicilor la nivel local, regional și național și să susțină dezvoltarea unei politici pentru tineret bazate pe cunoaștere și pe dovezi, precum și recunoașterea învățării non-formale și informale;

4.

să consolideze dimensiunea internațională a activităților din domeniul tineretului și rolul lucrătorilor și organizațiilor de tineret ca structuri de sprijin pentru tineri, în complementaritate cu acțiunea externă a Uniunii.

Continuă să citești

Erasmus+: educație și formare

Educația și formarea sunt domenii cheie de acțiune ale Programului ERASMUS+.

Obiective specifice

În domeniul educației și formării programul urmărește următoarele obiective specifice:

 1. să îmbunătățească nivelul competențelor și aptitudinilor cheie în ceea ce privește, în special, relevanța acestora pentru piața forței de muncă și contribuția la o societate coezivă;
 2. să favorizeze îmbunătățiri calitative, inovarea, excelența și internaționalizarea la nivelul instituțiilor de educație și formare;
 3. să promoveze apariția unui spațiu european al învățării pe tot parcursul vieții și să crească nivelul de conștientizare cu privire la acesta, să completeze reforma politicilor la nivel național și să sprijine modernizarea sistemelor de educație și de formare;
 4. să consolideze dimensiunea internațională a educației și a formării, în special prin cooperarea dintre instituțiile din Uniune și cele din țările partenere în domeniul educației și formării profesionale) și în cel al învățământului superior;
 5. să îmbunătățească predarea și învățarea limbilor și să promoveze larga diversitate lingvistică a Uniunii și conștientizarea dimensiunii interculturale;
 6. să promoveze excelența privind activitățile de predare și cercetare în domeniul integrării europene, prin activitățile Jean Monnet la nivel mondial.

Acțiuni ale programului

În domeniul educației și formării, programul își urmărește obiectivele prin următoarele tipuri de acțiuni:

 1. mobilitatea persoanelor în scopul învățării;
 2. cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici;
 3. sprijin pentru reformarea politicilor.

1. Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Acțiunea de mobilitate a persoanelor sprijină următoarele activități în țările din program:

 1. mobilitatea studenților din toate ciclurile învățământului superior și a cursanților, ucenicilor și elevilor din învățământul și formarea profesionale.
 2. mobilitatea personalului, în țările din program.

2. Cooperarea pentru inovare și schimb de bune practici

Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici sprijină:

1.

parteneriatele strategice între organizațiile și/sau instituțiile implicate în educație și formare sau în alte sectoare relevante, care au drept scop elaborarea și transpunerea în practică a inițiative comune și promovarea învățării reciproce și a schimburilor de experiență;

2.

parteneriatele între sectorul ocupațional și instituțiile de educație și formare, sub formă de:

alianțe ale cunoașterii, în special între instituții de învățământ superior și sectorul ocupațional, care urmăresc promovarea creativității, a inovării, învățării prin muncă și a spiritului antreprenorial prin oferirea de oportunități de învățare relevante, inclusiv elaborarea unor programe de învățământ și abordări pedagogice noi;

alianțe ale competențelor sectoriale între furnizorii de educație și formare și sectorul ocupațional, care urmăresc promovarea capacității de inserție profesională, contribuind la crearea de noi programe educaționale specifice unor sectoare sau transsectoriale, la elaborarea de modalități inovatoare de predare și formare profesională și la punerea în practică a instrumentelor de transparență și de recunoaștere ale Uniunii;

3.

platformele informatice de sprijin din toate sectoarele educației și formării, inclusiv, în special, eTwinning, care permit învățarea reciprocă, mobilitatea virtuală, schimbul de bune practici și deschiderea accesului pentru participanții din țările din vecinătate.

3. Sprijin pentru reformarea politicilor

Sprijinul pentru reforma politicilor include activitățile inițiate la nivelul Uniunii legate de:

1.

punerea în aplicare a agendei politice a Uniunii privind educația și formarea în contextul MDC (metoda deschisă de coordonare), precum și cele legate de procesele de la Bologna și Copenhaga;

2.

punerea în aplicare, în țările din program, a instrumentelor de transparență și recunoaștere ale Uniunii, în special

 • cadrul unic al Uniunii pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass),
 • Cadrul european al calificărilor (CEC),
 • Sistemul european de credite transferabile (ECTS),
 • Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET),
 • Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET),
 • Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR) și
 • Asociația europeană pentru asigurarea calității în învățământul superior (ENQA), precum și
 • acordarea de sprijin rețelelor de la nivelul Uniunii și organizațiilor neguvernamentale (ONG) europene active în domeniul educației și formării;

3.

dialogul politic cu părți interesate relevante din Europa în domeniul educației și formării;

4.

NARIC, rețelele Eurydice și Eurodesk, și centrele naționale Europass.

Activitățile Jean Monnet

Activitățile Jean Monnet au drept scop:

 1. să promoveze predarea și cercetarea privind integrarea europeană la nivel mondial în rândul specialiștilor universitari, al cursanților și al cetățenilor;
 2. să sprijine activitățile instituțiilor academice sau ale asociațiilor active în domeniul studiilor de integrarea europeană și să sprijine eticheta Jean Monnet pentru excelență;
 3. să sprijine instituții care urmăresc un obiectiv de interes european:
 4.  să promoveze dezbaterea politică și schimburile între lumea academică și     factorii de decizie privind prioritățile politice ale Uniunii.

Informații detaliate asupra Programului, inclusiv asupra cererilor de propuneri de proiecte sunt disponibile pa pagina web a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).