Curtea de Conturi Europeană

Dispoziții privind Curtea de Conturi Europeană și funcționarea acesteia conține Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 285-287). Curtea de Conturi asigură controlul conturilor Uniunii.

Curtea de Conturi

Curtea de Conturi este formată din câte un resortisant din fiecare stat membru al Uniunii Europene.

Membrii Curții de Conturi

Membrii Curții de Conturi sunt aleși dintre personalitățile care fac parte ori au făcut parte, în statul lor, din instituțiile de control financiar extern sau care au o calificare deosebită pentru această funcție. Aceștia trebuie să prezinte toate garanțiile de independență.

Consiliul, după consultarea Parlamentului European, adoptă lista membrilor stabilită în conformitate cu propunerile făcute de fiecare stat membru.

Membrii Curții de Conturi se numesc pentru o perioadă de șase ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit.

În îndeplinirea îndatoririlor lor, membrii Curții de Conturi nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern și de la niciun alt organism.

Membrii Curții se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor.

Pe durata mandatului lor, membrii Curții de Conturi nu pot exercita nicio altă activitate profesională. De asemenea, aceștia au obligația de onestitate și prudență în a accepta, după încheierea mandatului lor,  anumite funcții sau avantaje.

În afară de schimbarea ordinară și de deces, funcțiile membrilor Curții de Conturi încetează în mod individual prin demisie sau prin destituire, declarată de Curtea de Justiție. Persoana în cauză este înlocuită până la încheierea mandatului.

Dispozițiile Protocolului privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene care se aplică judecătorilor Curții de Justiție a Uniunii Europene se aplică, de asemenea, membrilor Curții de Conturi.

Președintele Curții de Conturi

Membrii Curții de Conturi desemnează dintre ei pe președintele Curții de Conturi, pentru o perioadă de trei ani. Mandatul acestuia poate fi reînnoit.

Activitatea Curții de Conturi

Curtea de Conturi verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale Uniunii.

De asemenea, verifică totalitatea conturilor de venituri și cheltuieli ale fiecărui organ, oficiu sau agenție înființată de Uniune, în măsura în care actul constitutiv nu exclude acest control.

Curtea de Conturi prezintă Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare (DAS) referitoare la veridicitatea conturilor, legalitatea operațiunilor și înregistrarea acestora în conturi.

Declarația de asigurare se publică în Jurnalul oficial al Uniunii Europene.

Examinarea veniturilor și cheltuielilor

Curtea de Conturi examinează legalitatea și corectitudinea veniturilor și cheltuielilor și asigurarea bunei gestiuni financiare.

Controlul veniturilor se efectuează pe baza veniturilor de realizat și a celor realizate efectiv de Uniune.

Controlul cheltuielilor se efectuează pe baza angajamentelor, precum și a plăților.

Aceste controale pot fi efectuate înainte de încheierea conturilor exercițiului bugetar avut în vedere.

Controlul se efectuează asupra actelor justificative și, dacă este cazul, la fața locului, respectiv la celelalte instituții ale Uniunii, în sediile oricărui organ, oficiu sau agenție care administrează venituri sau cheltuieli făcute în numele Uniunii și în statele membre, inclusiv în imobilele oricărei persoane fizice sau juridice care beneficiază de vărsăminte provenite de la buget.

În statele membre, controlul se efectuează în colaborare cu instituțiile naționale de control sau cu serviciile naționale competente. Curtea de Conturi Europeană și instituțiile naționale de control ale statelor membre practică o cooperare bazată pe încredere și pe respectarea independenței acestora.

Rapoartele Curții de Conturi

Curtea de Conturi întocmește un raport anual după încheierea fiecărui exercițiu financiar. Acest raport se transmite celorlalte instituții ale Uniunii și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Curtea de Conturi își poate prezenta în orice moment observațiile, în special sub forma unor rapoarte speciale cu privire la chestiuni specifice și poate emite avize la cererea uneia dintre celelalte instituții ale Uniunii.

Regulamentul de procedură

Curtea de Conturi își stabilește regulamentul de procedură care, se aprobă de către Consiliu.

Informații suplimentare puteți obține accesând pagina oficială a Curții de Conturi Europene.