Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Dispoziții privind Curtea de Justiție a Uniunii Europene și funcționarea acesteia conțin Tratatul privind Uniunea Europeană (articolul 19) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 251-281).

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene cuprinde:

  • Curtea de Justiție,
  • Tribunalul și
  • tribunale specializate.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene asigură respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea tratatelor.

Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii.

Curtea de Justiție

Curtea de Justiție este compusă din câte un judecător pentru fiecare stat membru.

Curtea de Justiție este asistată de avocați generali.

Tribunalul

Tribunalul cuprinde cel puțin un judecător din fiecare stat membru. 

Judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție, precum și judecătorii Tribunalului sunt aleși dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență și celelalte condiții prevăzute în tratate. Ei sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre pentru șase ani. Judecătorii și avocații generali care își încheie mandatul pot fi numiți din nou.

Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene hotărăște în conformitate cu tratatele:

  • cu privire la acțiunile introduse de un stat membru, de o instituție ori de persoane fizice sau juridice;
  • cu titlu preliminar, la solicitarea instanțelor judecătorești naționale, cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituții;
  • în celelalte cazuri prevăzute în tratate.

Informații suplimentare puteți obține accesând pagina oficială a Curții de Justiție a Uniunii Europene.