Erasmus+

Erasmus+ Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013.

Domeniul de aplicare a programului

Programul acoperă următoarele domenii, respectând, în același timp, structurile și nevoile specifice ale diferitelor sectoare din statele membre:

 1. educația și formarea la toate nivelurile, într-o perspectivă de  învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv:
  • învățământul preuniversitar (Comenius),
  • învățământul superior (Erasmus),
  • învățământul superior internațional (Erasmus Mundus),
  • educația și formarea profesională (Leonardo da Vinci) și
  • învățarea în rândul adulților (Grundtvig);
 2. tineretul (Tineret în acțiune), în special în contextul învățării non-formale și informale;
 3. sportul, în special sportul de masă.

Perioada de implementare

Programul este pus în aplicare pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020.

Dimensiunea internațională

Programul include o dimensiune internațională menită să sprijine acțiunea externă a Uniunii, inclusiv obiectivele sale în materie de dezvoltare, prin cooperarea dintre Uniune și țările partenere.

Valoarea adăugată europeană

Programul sprijină numai acele acțiuni și activități care prezintă o valoare adăugată europeană potențială (caracter transnațional, complementaritate și sinergia lor cu alte programe și politici la nivel național, internațional și la nivelul Uniunii, contribuție la utilizarea efectivă a instrumentelor de transparență și recunoaștere ale Uniunii) și care contribuie la realizarea obiectivului general, prezentat în cele ce urmează.

Obiectivul general al programului

Programul contribuie la realizarea:

 1. obiectivelor Strategiei Europa 2020, inclusiv a obiectivului principal din domeniul educației;
 2. obiectivelor cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării (ET 2020), incluzând criteriile de referință corespunzătoare;
 3. unei dezvoltări sustenabile a țărilor partenere în domeniul învățământului superior;
 4. obiectivelor generale ale cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010 – 2018);
 5. obiectivului dezvoltării dimensiunii europene în domeniul sportului, în special a sportului de masă, în conformitate cu planul de acțiune al Uniunii pentru sport; și
 6. promovării valorilor europene în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Bugetul

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului începând cu 1 ianuarie 2014 este de 14 774 524 000 EUR în prețuri curente.

Această sumă se alocă pentru acțiunile programului după cum urmează, cu o marjă de flexibilitate care nu depășește 5 % din fiecare sumă alocată:

1.

77,5 % pentru educație și formare, din care se alocă minimum:

(i)

43 % învățământului superior, reprezentând 33,3 % din bugetul total;

(ii)

22 % formării profesionale, reprezentând 17 % din bugetul total;

(iii)

15 % învățământului preuniversitar, reprezentând 11,6 % din bugetul total;

(iv)

5 % învățării în rândul adulților, reprezentând 3,9 % din bugetul total;

2.

10 % pentru tineret;

3.

3,5 % pentru mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți;

4.

1,9 % pentru „Jean Monnet”;

5.

1,8 % pentru sport, din care maximum 10 % pentru activitățile menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (b);

6.

3,4 % ca granturi de funcționare pentru agențiile naționale; și

7.

1,9 % pentru acoperirea cheltuielilor administrative.

Accesul la program

Orice organism public sau privat activ în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul de masă poate solicita finanțare în cadrul programului.

Programul vizează, de asemenea, susținerea participării grupurilor de tineri implicate în activități de tineret, dar nu neapărat în cadrul unei organizații de tineret.

Participarea țărilor

Programul este deschis participării următoarelor țări:

 1. statele membre;
 2. țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile consiliilor de asociere sau în alte acorduri similare;
 3. țările AELS care sunt părți la Acordul SEE, în conformitate cu dispozițiile acordului respectiv;
 4. Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează a fi încheiat cu țara respectivă;
 5. țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate, care au încheiat acorduri cu Uniunea în care se prevede posibilitatea participării lor la programele Uniunii, cu condiția încheierii unui acord bilateral cu Uniunea privind condițiile participării lor la program.

Informații detaliate asupra Programului, inclusiv asupra cererilor de propuneri de proiecte sunt disponibile pa pagina web a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).