Erasmus+: tineret

”Tineret” este o componentă importantă a programului Erasmus+.

Obiective specifice

În domeniul tineretului, programul Erasmus+ vizează următoarele obiective specifice:

1.

să îmbunătățească nivelul competențelor și aptitudinilor-cheie ale tinerilor, inclusiv ale celor care beneficiază de mai puține oportunități, precum și să promoveze participarea acestora la viața democratică din Europa și pe piața forței de muncă, cetățenia activă, dialogul intercultural, incluziunea socială și solidaritatea;

2.

să favorizeze îmbunătățiri calitative în activitățile de tineret;

3.

să completeze reforma politicilor la nivel local, regional și național și să susțină dezvoltarea unei politici pentru tineret bazate pe cunoaștere și pe dovezi, precum și recunoașterea învățării non-formale și informale;

4.

să consolideze dimensiunea internațională a activităților din domeniul tineretului și rolul lucrătorilor și organizațiilor de tineret ca structuri de sprijin pentru tineri, în complementaritate cu acțiunea externă a Uniunii.

Acțiuni ale programului

Obiectivele programului se urmăresc prin următoarele tipuri de acțiuni:

1.

mobilitatea persoanelor în scopul învățării;

2.

cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici;

3.

sprijinul pentru reforma politicilor.

1. Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Mobilitatea persoanelor în scopul învățării susține:

1.

mobilitatea tinerilor care participă la activități de învățare non-formală și informală între țările din program; această mobilitate poate lua forma schimburilor de tineri și a voluntariatului prin intermediul Serviciului european de voluntariat, precum și a activitățile inovatoare bazate pe dispozițiile actuale privind mobilitatea;

2.

mobilitatea persoanelor implicate în activități de tineret sau în organizații de tineret, precum și a liderilor de tineret; această mobilitate poate lua forma activităților de formare și de colaborare în rețea.

2. Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici

Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici susțin:

1.

parteneriate strategice vizând elaborarea și punerea în aplicare a unor inițiative comune, inclusiv inițiative ale tineretului și proiecte pe tema cetățeniei care promovează cetățenia activă, inovarea socială, participarea la viața democratică și spiritul antreprenorial, prin învățarea reciprocă și prin schimburi de experiență;

2.

platforme informatice de sprijin care să permită învățarea reciprocă, activități de tineret bazate pe cunoaștere, mobilitatea virtuală și schimburile de bune practici.

3. Sprijin pentru reforma politicilor

Sprijinul pentru reforma politicilor include activități legate de:

1.

implementarea agendei politice a Uniunii privind tineretul, prin MDC (metoda deschisă de coordonare);

2.

implementarea, în țările din program, a instrumentelor de transparență și recunoaștere ale Uniunii, în special Youthpass, și sprijinirea rețelelor la nivelul Uniunii și a ONG-urilor europene pentru tineret;

3.

dialogul politic cu părțile interesate europene relevante și dialogul structurat cu tinerii;

4.

Forumul European al Tineretului, centrele de resurse pentru dezvoltarea activităților de tineret și rețeaua Eurodesk.

Informații detaliate asupra Programului, inclusiv asupra cererilor de propuneri de proiecte sunt disponibile pa pagina web a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).