Parlamentul European

Dispoziții privind Parlamentul European și funcționarea acestuia conțin Tratatul privind Uniunea Europeană (articolul 14) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 223-234).

Funcțiile Parlamentului European

Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară.

Parlamentul European exercită funcții de control politic și consultative, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate.

Parlamentul European alege președintele Comisiei Europene.

Componența Parlamentului European

Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii Europene.

Numărul parlamentarilor nu poate depăși șapte sute cincizeci (750), plus președintele.

Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase (6) membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase (96) de locuri.

Consiliul European adoptă în unanimitate, la inițiativa Parlamentului European și cu aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a componenței Parlamentului European, cu respectarea principiilor menționate.

Membrii Parlamentului European

Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal direct, liber și secret, pentru un mandat de cinci (5) ani.

Parlamentul European își alege președintele și biroul dintre membrii săi.

Alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct se face în conformitate cu o procedură uniformă în toate statele membre sau în conformitate cu principii comune tuturor statelor membre.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, în special regulile de finanțare ale acestora.

Petiția

Orice cetățean al Uniunii Europene, precum și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau în asociere cu alți cetățeni sau cu alte persoane, o petiție privind un subiect care ține de domeniile de activitate ale Uniunii și care îl privește în mod direct.

Lucrările Parlamentului

Parlamentul European se întrunește în sesiune anuală. Parlamentul se întrunește de drept în a doua zi de marți a lunii martie.

Parlamentul se poate întruni în perioada de sesiune extraordinară la cererea majorității membrilor care îl compun la cererea Consiliului sau la cererea Comisiei.

Parlamentul European hotărăște cu majoritatea voturilor exprimate.

Cvorumul se stabilește prin regulamentul de procedură adoptat cu majoritatea voturilor membrilor săi.

Actele Parlamentului European se publică în condițiile prevăzute în tratate și în regulamnetul propriu de procedură.

Parlamentul European dezbate, în ședință publică, raportul general anual al Comisiei Europene.

Moțiunea de cenzură privind activitatea Comisiei Europene

Parlamentul European se poate pronunța asupra unei moțiuni de cenzură privind activitatea Comisiei numai după cel puțin trei zile de la depunerea acesteia și numai prin vot deschis.

În cazul în care moțiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate și de către majoritatea membrilor care compun Parlamentul European, membrii Comisiei trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei.

Mandatul membrilor numiți pentru a-i înlocui pe membrii demiși expiră la data la care ar fi trebuit să expire mandatul membrilor Comisiei obligați să demisioneze colectiv din funcțiile lor.

Ombudsmanul European

Ombudsmanul European este ales de Parlamentul European, după fiecare alegere a Parlamentului European, pe durata legislaturii.

Mandatul acestuia poate fi reînnoit.

Ombudsmanul își exercită funcțiile în deplină independență.

Ombudsmanul este împuternicit să primească plângeri din partea oricărui cetățean al Uniunii sau a oricărei persoane fizice sau juridice cu reședinta sau sediul social într-un stat membru.

Ombudsmanul este împuternicit să primească plângeri care se referă la cazuri de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii (cu excepția Curții de Justiție a Uniunii Europene).

Ombudsmanul investighează aceste plângeri și întocmește un raport cu privire la acestea. Persoana care a făcut plângerea este informată cu privire la rezultatul acestor investigații.

Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justiție, la plângerea Parlamentului European.

Informații suplimentare puteți obține accesând pagina oficială a Parlamentului European.