Principiile Uniunii Europene

Funcționarea Uniunii Europene se bazează pe aplicarea unor principii, prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Partea I: Principiile).

 • Principiul de atribuire a compețentelor:întinderea și condițiile exercitării competențelor Uniunii sunt stabilite prin dispozițiile tratatelor referitoare la fiecare domeniu; Uniunea asigură coerența între diferitele sale politici și acțiuni, tinand seama de ansamblul obiectivelor Uniunii.
 • Eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei
 • Promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă: sunt vizate garantarea unei protecții sociale corespunzătoare și combaterea excluziunii sociale.
 • Asigurarea unui nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane
 • Combaterea oricărei forme de discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală.
 • Integrarea cerințelor de protecție a mediului în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile.
 • Integrarea cerințelor de protecție a consumatorilor în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Uniunii.
 • Respectarea cerințelor de bunăstare a animalelor, a obiceiurilor statelor membre în privința riturilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale, la elaborarea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniile agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului.
 • Respectarea principiului transparențeide către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii prin ședințe publice (ale Parlamentului European și Consiliului, acesta din urma cand dezbate si voteaza un proiect de act legislativ); dreptul de acces al oricărui cetățean și persoană fizică sau juridică, care are reședința sau sediul statutar într-un stat membru, la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii.
 • Dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.
 • Respectarea statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățiile religioase din statele membre.
 • Respectarea statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, organizațiile filosofice și neconfesionale.