Arhivele etichetei: Comisia Europeana

Comisia Europeană

Dispoziții privind Comisia Europeană și funcționarea acesteia conțin Tratatul privind Uniunea Europeană (articolul 17) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 244-250).

Funcțiile Comisiei

Comisia Europeană exercită următoarele funcții:

  • promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele corespunzătoare în acest scop;
  • asigură aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora;
  • supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene;
  • execută bugetul și gestionează programele;
  • exercită funcții de coordonare, de executare și de administrare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate;
  • asigură reprezentarea externă a Uniunii, cu excepția politicii externe și de securitate comune și a altor cazuri prevăzute în tratate;
  • adoptă inițiativele de programare anuală și multi anuală a Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri interinstituționale.

Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepția cazului în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Comisiei, în cazul în care tratatele prevăd acest lucru.

Mandatul Comisiei

Mandatul Comisiei este de cinci ani.

Membrii Comisiei

Membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență.

Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență.

Componența Comisiei

Comisia numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona [1 decembrie 2009] și 31 octombrie 2014 este compusă din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții acesteia.

Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia este compusă dintr-un număr de membri, incluzând președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, corespunzător cu două treimi din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.

Membrii Comisiei sunt aleși dintre resortisanții statelor membre în conformitate cu un sistem de rotație strict egal între statele membre care să reflecte diversitatea demografică și geografică a tuturor statelor membre.

Președintele Comisiei

Președintele Comisiei definește orientările în cadrul cărora Comisia își exercită misiunea.

Președintele decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerența, eficacitatea și colegialitatea acțiunilor acesteia.

De asemenea, președintele Comisiei numește vicepreședintii, alții decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, dintre membrii Comisiei.

Un membru al Comisiei își prezintă demisia în cazul în care președintele îi solicită acest lucru.

Alegerea președintelui Comisiei Europene

Ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European, după consultările necesare, Consiliul European (hotărând cu majoritate calificată) propune Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei.

Acest candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest candidat nu întrunește majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul European în conformitate cu aceeași procedură.

Numirea membrilor Comisiei Europene

Consiliul, de comun acord cu președintele ales, adoptă lista celorlalte personalități pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza sugestiilor făcute de statele membre.

Numirea Comisiei Europene

Președintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate şi ceilalti membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului European.

Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotarând cu majoritate calificată.

Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului European.

Parlamentul European poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Comisiei, caz în care, membrii Comisiei trebuie să demisioneze în mod colectiv din funcţiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate trebuie să demisioneze din funcţiile pe care le exercită în cadrul Comisiei.

Membrii Comisiei se abțin de la orice act incompatibil cu natura funcțiilor lor.

Statele membre respectă independența membrilor Comisiei și nu încearcă să îi influențeze în îndeplinirea sarcinilor lor.

Pe durata mandatului lor, membrii Comisiei nu pot exercita nicio altă activitate profesională, remunerată sau nu.

Responsabilitățile care îi revin Comisiei sunt structurate și repartizate între membrii săi de către președinte. Președintele poate modifica repartizarea acestor responsabilități în cursul mandatului. Membrii Comisiei își exercită funcțiile atribuite de președinte sub autoritatea acestuia.

Comisia își stabilește regulamentul de procedură pentru a asigura funcționarea sa și a serviciilor sale. Comisia asigură publicarea regulamentului.

Comisia publică, în fiecare an, un raport general.

Hotărârile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea membrilor săi. Cvorumul este stabilit prin regulamentul de procedură al acesteia.

Informații suplimentare puteți obține accesând pagina oficială a Comisiei Europene.